Ευκαιρίες καριέρας


Γραμματειακή Υποστήριξη - Sales Administration (Κωδικός Θέσης: ADM3)

Η θέση
Η υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και τα καθήκοντά της/του θα περιλαμβάνουν εταιρική γραμματειακή υποστήριξη και υποστήριξη πωλήσεων, με τις παρακάτω κύριες ασχολίες:
 • Υποστήριξη πωλήσεων, σύνταξη, αποστολή, παρακολούθηση οικονομικών/τεχνικών προσφορών
 • Επικοινωνία με πελάτες-προμηθευτές εσωτερικού-εξωτερικού
 • Διαχείριση εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας και τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση εμπορικών συναλλαγών, έκδοση και καταχώρηση εμπορικών παραστατικών
 • Διαχείριση εισπράξεων – πληρωμών, συμφωνία υπολοίπων
 • Διαχείριση παραγγελιών, παραδόσεων Πελατών - Προμηθευτών
 • Διαχείριση, παρακολούθηση κλήσεων τεχνικής εξυπηρέτησης, συμβάσεων, εκκρεμοτήτων
 • Διαχείριση Marketing Campaigns, Newsletters
Το προφίλ σας
Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (3) τριών ετών σε εταιρία πληροφορικής
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (απαιτείται προφορική και γραπτή επικοινωνία με διεθνείς κατασκευαστές)
 • Πολύ καλή γνώση εμπορικών & εταιρικών συναλλαγών
 • Πολύ καλή χρήση συστημάτων ERP/CRM και λογισμικών
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών γραφείου (Microsoft Office, Windows, Internet κτλ)
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία με απαιτητικούς πελάτες – προμηθευτές - συνεργάτες
 • Επιθυμητές σπουδές στην πληροφορική και καλή γνώση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής
 • Υψηλές οργανωτικές ικανότητες, ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Εξωστρεφή, δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα, με άνεση στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Δημιουργική σκέψη, άριστη ικανότητα διαχείρισης υποθέσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας
Η εταιρία προσφέρει
Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ασφάλιση IKA
 • Bonus παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια
 • Νεανικό, φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης στο πλαίσιο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας

Εάν ενδιαφέρεστε, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στη διεύθυνση [email protected] (Κωδικός Θέσης: ADM3).

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.