Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής & Δικτύων (Κωδικός Θέσης: SN6)

Η θέση
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και τα καθήκοντά του/της θα περιλαμβάνουν:
 • Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη δικτυακών λύσεων και υποδομών (Routers, switches, Firewalls, WiFi κ.α.)
 • Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη υποδομών computer room και Cloud (Servers, Storages, NAS, UPS,)
 • Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη IP τηλεφωνικών κέντρων (Cisco, Asterisk)
 • Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξιδικευμένων λογισμικών πληροφορικής και δικτύων
 • Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη θέσεων εργασίας χρηστών (PCs, Printers, Software, Security, E-mails, Internet κ.α.)
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες (Technical Support)
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων (Troubleshooting)
 • Μελέτη, σχεδιασμός τεχνολογικών λύσεων (Pre-Sales)
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιήσεων (Certifications)
 • Γενικότερα, ενασχόληση με όλο το εύρος εργασιών του τεχνικού τμήματος της εταιρίας
Το προφίλ σας
Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης του τεχνικού συστημάτων & δικτύων, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλης παρόμοιας σχολής
 • Πιστοποίηση γνώσεων Πληροφορικής ή Δικτύων Cisco, Microsoft
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον (2) δύο ετών σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση, υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη σε θέσεις εργασίας χρηστών (PCs, Windows, Office, Internet, Printers, Software, Troubleshooting κ.α.)
 • Πολύ καλή γνώση, υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη σε δίκτυα δεδομένων (Firewalls, VPNs, Routing, Switching, Wireless, Security, VoIP, IP Telephony κ.α.)
 • Πολύ καλή τεχνογνωσία στην υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη υποδομών computer room (Windows Server, Active Directory, Virtualization, Storage, Backup, κ.α.)
 • Πολύ καλή τεχνογνωσία σε υποδομές Cloud ( Cloud Server/Storage, Mail Servers, DNS, Domains, Cloud Backup, O365 κ.α.)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη χρηστών και IT administrators
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για τους άνδρες υποψηφίους)
 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Διάθεση συνεχούς εξέλιξης και ενημέρωσης στο χώρο της τεχνολογίας
Η εταιρία προσφέρει
Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων
 • Σταθερή απασχόληση (μισθωτή σχέση εργασίας)
 • Συνεχής τεχνική εκπαίδευση και παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Νεανικό, φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης στο πλαίσιο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας

Εάν ενδιαφέρεστε, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στη διεύθυνση cv@datavision.gr (Κωδικός Θέσης: SN6)

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.