Υπαλλήλος Γραφείου - Γραμματειακής Υποστήριξης (Κωδικός Θέσης: AD4)

Η θέση
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και τα καθήκοντά του/της θα περιλαμβάνουν:
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Διαχείριση εμπορικών και λογιστικών υποθέσεων, έκδοση και καταχώρηση εμπορικών παραστατικών, εισπράξεων – πληρωμών, συμφωνία υπολοίπων, παραγγελιών πωλήσεων – αγορών, σε συνεργασία με τον εκάστοτε πωλητή και τον λογιστή της εταιρίας.
 • Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων, σύνταξη, αποστολή, παρακολούθηση οικονομικών/τεχνικών προσφορών, διευθέτηση παραγγελιών προς τιμολόγηση, σε συνεργασία με τον εκάστοτε πωλητή.
 • Υποστήριξη τεχνικού τμήματος, διαχείριση κλήσεων τεχνικής εξυπηρέτησης, δελτίων εργασιών, συμβάσεων, συνδρομών προς τιμολόγηση, σε συνεργασία με τον εκάστοτε πωλητή ή τεχνικό.
 • Διαχείριση Marketing Campaigns, Newsletters
 • Λοιπές υποστηρικτικές εργασίες.
Το προφίλ σας
Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέσεις γραμματείας, τιμολόγησης και εξυπηρέτησης πελατών, με διευρυμένες υποστηρικτικές αρμοδιότητες.
 • Επιθυμητός, αλλά όχι απαραίτητος, τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή εργασιακή εμπειρία σε εταιρία πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (απαιτείται προφορική και γραπτή επικοινωνία με διεθνείς κατασκευαστές).
 • Καλή γνώση εμπορικών συναλλαγών (Παραγγελίες, Τιμολογήσεις, Διακινήσεις εμπορευμάτων, Εισπράξεις, Πληρωμές, Χρεώσεις, Πιστώσεις).
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών γραφείου (ERP/CRM, Microsoft Office, Windows, Internet κτλ) για την υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων (προσφορών, παραγγελιών, παραδόσεων κλπ).
 • Πολύ καλή εργασιακή εμπειρία, ικανότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία με πελάτες – προμηθευτές – συνεργάτες - συναδέλφους για την καθημερινή διεκπεραίωση υποθέσεων, εκκρεμοτήτων και επίλυσης προβλημάτων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ολοκλήρωσης εργασιών σε προκαθορισμένο χρόνο (deadlines), ως μονάδα και ως μέλος ομάδας εργασίας.
 • Εξωστρεφή, δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα, με άνεση στον προφορικό και γραπτό λόγο και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας.
Η εταιρία προσφέρει
Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σταθερή απασχόληση (μισθωτή σχέση εργασίας)
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια
 • Νεανικό, φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης στο πλαίσιο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας

Εάν ενδιαφέρεστε, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στη διεύθυνση cv@datavision.gr (Κωδικός Θέσης: AD4)

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.